Chức năng, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của TRAPAS

5 tháng 5, 2017

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; xúc tiến đào tạo; tư vấn du học; hợp tác quốc tế và dịch vụ về xúc tiến đào tạo và du học thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về hợp tác nghiên cứu đào tạo và du học thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xúc tiến thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn theo quy định. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Tư vấn du học; thực tập sinh ngoài nước cho học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

4. Tổ chức, triển khai thực hiện:

a) Các chương trình đào tạo ngắn hạn về các chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp;

b) Các khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm; đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS, TOEFL iBT,... và các ngoại ngữ khác đạt tiêu chuẩn quốc tế); đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đạt chuẩn theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

5. Hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ