Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

5 tháng 5, 2017

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

ThS. Lê Ngọc Hoàn

Giám đốc

0915.092.976

Hoanfuv78@gmail.com; hoanln@vfu.edu.vn

2

TS. Phan Duy Hưng

Phó Giám đốc

0912.210.345

hung.phanduy@gmail.com

3

TS. Nguyễn Văn Phong

Phó Giám đốc

0912.976.815

vanphong99gov@hotmail.com

4

CN. Nguyễn Quý Lượng

Chuyên viên

0975.850.009

luongnguyenttln@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Hùng Nam

Chuyên viên

0976.091.998

hungnam,nhn@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Minh Huấn

Chuyên viên

01256.379.669

huandhln@gmail.com

7

ThS. Xuân Tuấn Anh

Chuyên viên

0982.511.088

tuananh.vfu91@gmail.com

8

KS. Nguyễn Trung Kiên

Giảng viên

0942.332.288

trungkienfuv@gmail.com

9

CN. Đào Thị Thanh Nga

Chuyên viên

0982.350.988

daothanhngahado@gmail.com


Chia sẻ